Špeciálna základná škola Revúca

Špeciálna základná škola Revúca

Jilemnického 94/3
05001 Revúca
IČO: 35985259

Informácie o inštitúcii Špeciálna základná škola Revúca

 

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA REVÚCA

 

Dejiny Špeciálnej základnej školy Revúca

 

Naša škola vznikla v roku 1979 z iniciatívy troch riaditeľov revúckych základných škôl. Vyučovať sa začalo s jednou triedou, ktorá patrila pod riaditeľstvo Základnej školy na ulici SNP( predtým Gottwaldovej).

Od 1. augusta 1980 bol za riaditeľa osamostatnenej Osobitnej školy v Revúcej ustanovený pán Gejza Belán. Priestorovo i materiálne boli podmienky školy veľmi ťažké, no počet žiakov narastal a tak sa rozširoval i pedagogický zbor. S pánom Belánom pracovala od začiatku i pani Zuzana Poprocká a ako vychovávateľka pani Eva Homoliaková.
V školskom roku 1980/81 už bola škola trojtriedna.

Nárast počtu žiakov podnietil kompetentných, aby dali škole do užívania ďalšie priestory.
Od roku 1981sa škola každoročne rozrástla o jednu triedu ( prvý ročník) a personálne o jedného učiteľa a jednu vychovávateľku. Priestorová situácia školy sa zlepšila od roku 1986, keď sa uvolnila novšia budova 1. slovenského gymnázia. Podmienky pre prácu učiteľov i žiakov sa podstatne zlepšili presťahovaním 5.-8.ročníka do jej priestorov. Postupne sa zriaďovali a vybavovali kabinety, klubovňa pre činnosť školskej družiny a školského klubu, učebňa pre práce v domácnosti. Prevzatím staršej telocvične od SOU, sa vytvorili podmienky pre vyučovanie telesnej výchovy. Pestovateľským prácam slúžil pozemok v záhrade za budovou školy.

Od školského roku 1986/87 do funkcie riaditeľa školy nastúpil Mgr. Milan Maukš, ktorý mal veľký podiel na jej ďalšom rozvoji a zveľaďovaní. Zaslúžil sa o budovanie objektu pre pracovné vyučovanie a výstavbu skleníka. Za jeho pôsobenia bola vypracovaná aj projektová dokumentácia pre generálnu opravu novšej budovy 1.slovenského gymnázia, ktorá bola v nevyhovujúcom stave. V tom čase postihli školu tri rozsiahle požiare, ktoré zmarili vynaložené úsilie o zlepšenie podmienok na vyučovanie.

Zmeny v našej spoločnosti priniesli i zmeny vo vedení školy. Na základe výsledkov volieb bola 1. 2. 1990 do funkcie riaditeľa menovaná Mgr. Mária Garlátiová a zástupkyňou sa stala Mgr. Zuzana Poprocká.

Generálna oprava budovy školy, ktorá nespĺňala základné hygienické a bezpečnostné požiadavky, opäť značne narušila podmienky vyučovania. Vzdelávanie prebiehalo v elokovaných triedach v základných školách na území mesta i mimo neho.

Učitelia a výchovní pracovníci sa popri oblasti vzdelávania venovali aj mimoškolskej činnosti, ktorá vyplývala zo záujmu žiakov. Dominoval záujem o šport, spev, tanec, ale aj prednes poézie. Žiaci sa po dobrej príprave každoročne zúčastňovali súťaží v ľahkej atletike, stolnom tenise, minifutbale a prehadzovanej.

V oblasti športu bol zvlášť úspešný rok 1993, kaď sa žiaci prebojovali na Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike a obsadili 1.miesto v skoku do diaľky a v behu na 100m, 2. miesto vo vrhu guľou a 3.miesto a skoku do diaľky a hode granátom.

Záujem o spev a tanec, ktoré sú blízke najmä rómskym žiakom, sa rozvíjal hlavne v rokoch 1985- 90, kedy pod vedením p. uč. Milana Tomlaina pôsobil detský rómsky folklórny súbor.
Reprezentoval školu na mnohých podujatiach v meste, v rámci okresu i kraja. Ako víťaz krajskej súťaže účinkoval súbor v roku 1989 v televíznej relácii „Od nás pre vás“.
Úspechy žiaci dosahovali aj vo výtvarných súťažiach, kde za spomenutie stojí hlavne ocenenie dvoch prác v roku 1994 vo výtvarnej súťaži KIDS s medzinárodnou účasťou.

Od 1.9.1999 došlo k zmene vo vedení školy. Riaditeľom sa stal Mgr. Milan Maukš a zástupkyňou Mgr. Nadežda Héželová. Škola sa sčasti presťahovala z nevyhovujúcich tried v havarijnom stave do rekonštruovaných priestorov bývalej školskej jedálne pri Základnej škole na ulici Jilemnického.
Po odchode pána Maukša do dôchodku sa v šk. roku 2004/2005 riaditeľkou stala Mgr. Nadežda Héželová a jej zástupkyňou Mgr. Eva Mesiarová.

Od 1.1.1999 škola bola novým štatútom zaradená medzi školy s právnou subjektivitou. Názov Osobitná škola sa zákonom zmenil na Špeciálna základná škola.

Dobudovaním priestorov dostáva škola nový vzhľad.
Hygienické a bezpečné prostredie podnecuje pedagogických pracovníkov k lepším výkonom v práci a rozširovaniu si vzdelania. Zavedením IKT do školy všetci pedagogickí pracovníci absolvovali kurz práce s počítačom, aby mohli so žiakmi pracovať v novozriadenej počítačovej učebni.

Od 10.10. 2006 je riaditeľkou školy Mgr. Iveta Jančíková a zástupkyňou Mgr. Eva Mesiarová, ktoré naďalej zlepšujú a modernizujú podmienky v škole.

Pri škole bola v školskom roku 2007/2008 zriadená Špeciálnopedagogická poradňa, ktorá pomáha deťom so špeciálnopedagogickými potrebami z celého okolia.

Od 1. 09. 2008 bola poradňa premenovaná na Centrum špeciálnopedagogického poradenstva.

 

Naše aktivity:
» účasť na súťaži „Mladý záchranár“
» aktívna účasť na súťaži v rámci Lesníckych dní v Tornali
» starostlivosť o zver a vtáctvo v zime; jesenný zber plodov
» čistenie rieky Muránky
» dopravná výchova na Detskom dopravnom ihrisku
» návštevy Mestskej knižnice Samuela Reussa
» besedy a exkurzie
» súťaže v speve
» súťaže v recitácii
» športové súťaže
» účasť vo výtvarných súťažiach
» vystúpenia našich žiakov na Vianočných trhoch
» vystúpenia v programe na Dni mesta Revúca

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

riaditeľka školy: Mgr. Iveta JANČÍKOVÁ
zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Eva MESIAROVÁ
E-mail: upecibln@szsrevuca.edu.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit